امروز اولين جشنی هست که تو اين وب لاگ گرفته ميشه

سال گذشته در چنين روزی وب لاگی با نام عشق پاک متولد شد

نويسنده اين وب لاگ آقای امير هستند.

مطلب زير يکی از نوشته های امير خان در نخستين روزهای وب لاگ نويسيشونه:

 

برای تو ویک سبد اندوه عاشقانه

به دلنوشته هایم می نگرم که بیش از همیشه از هنوز و فردا ودیروز بیزارند

به دل دل رویاهای بی مرزی که خط به خط شعرهای بی شکل و آهنگ تو در

 وجود آبی آسمان دلتنگیم جاری کردند

روزها می گذرند بی آنکه مرا از رفت وآمدشان آگاه کنند

ومن تنها گاهی نگاهی به تقویم یادداشت ها می اندازم

تا سالروز خاطره ها را از یاد نبرم

وبی اختیار برای این روزگارزمزمه می کنم :

"برای در هم شکستن دیوار

دستی به زخم هایم کشیده اند

تو گویی که هنوز دیروز است

دیروزی پر غرور" 

 

تولدت مبارک عشق پاک