فراموشي را بستاييم

زيرا كه ياد ما را پس از مرگ

نزديك ترين دوست زنده نگه مي دارد

فراموشي را با دردناك ترين نفرين ها بياميزيم

زيرا انسان دوستانش را فراموش مي كند

كتابهايي را كه خوانده فراموش مي كند

و رنگ مهربان نگاه يك رهگذر

آن را هم فراموش مي كند…

***

من دريافته ام كه دوست داشته شدن هيچ و اما دوست داشتن همه چيز است

 و بيش از آن براين باورم كه آنچه هستي ما را پر معني و شادمانه مي سازد

 چيزي جز احساسات و عاطفه ما نيست

پس آن كس نيك بخت است كه بتواند عشق بورزد..!

اول مهر ماه سالروز تولد وب لاگی بود با نام پسری با کفشهای کتانی

این وب لاگ اول مهر ماه ۱۳۸۲ متولد شد و اردیبهشت امسال به جایی دیگر

 انتقال یافت :

                            www.Mohammad86.com 

                سه سالگیت مبارک پسری با کفشهای کتانی